Algemene voorwaarden:

Datum: 1 april 2022
Versie: 1.0.0

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van i-Restore en de cliënt / de cliënten

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. i-Restore is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De cliënt krijgt aan het einde van de maand de nota voor de sessies van die maand via de mail toegestuurd.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor een sessie een half uur, en maximaal twee uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. i-Restore brengt de de helft van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. 

9. i-Restore houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De medewerkers van i-Restore houden zich aan de geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Natuurgeneeskundig Werkende Professionals). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten) De coach/therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenare Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

13. i-Restore is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. i-Restore is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van keuzes en gedrag van de cliënt die voortvloeien uit de gehouden sessies.

15. i-Restore is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Walburgstraat 2 te Groningen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en bijbehorende ruimtes.